Escultura Salt
Catalan English French German Spanish    

Facebook Flickr Facebook You tube You tube

Catàleg de tràmits

Documents

Actuacions 2017 - 2018  

Blocs d'actuació i projectes de la primera fase

S’han definit vuit blocs d’actuació per donar resposta a les necessitats dels centres i de la zona educativa.


1. Sensibilitat i formació. Objectiu: desvetllar actituds positives i oferir  formació pel que fa a la promoció de l’ús de la llengua catalana, l’educació intercultural i la cohesió social i per potenciar una dinàmica que afavoreixi el treball en xarxa. Pel que fa a aquest primer bloc, a Salt es van posar en marxa dos projectes:

 • Formació i alfabetització de mares (Centre de formació d’adults). Servei de guarderia (0-3 anys).
 • Voluntaris lingüístics.


2. Optimització de l’escolarització. Objectius: garantir l’escolarització òptima de tot l’alumnat. Prevenir i proporcionar recursos pel tractament de l’absentisme escolar. En aquest cas, no s’ha realitzat cap actuació des del PEE, però el que sí que existeix, des de l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament, és un pla d’absentisme. Es preveu, de cares al proper any, incorporar-lo al PEE.


3. Acollida de les famílies. Objectius: proporcionar la informació necessària. Fer el seguiment i l’orientació de famílies amb dificultats específiques. Igualment que en el bloc anterior, no s’ha realitzat cap actuació des del PEE, però el que sí que es fa, des de diferents serveis del Municipi (l’Escola d’Adults, el Centre d’Atenció Primària, les escoles, el mateix Ajuntament, etc.) és un acolliment per tal de resoldre tots aquells dubtes que se’ls poden presentar als nouvinguts.


4. Activitats complementàries, extraescolars o de vacances. Objectiu: promoure la participació de tot l’alumnat en activitats que fomentin l’ús de la llengua catalana, l’educació intercultural i la cohesió social. Pel que fa a aquest quart bloc, les actuacions que es duen a terme són:

 

 • Activitats extraescolars.  
 • Casals lingüístics d’estiu. 
 • Taller intensiu de llengua per alumnes d’ESO. 
 • Taller d’acollida lingüística per alumnes de CM i CS d’Educació Primària.

 

5. Incentivació escolar. Objectiu: afavorir l’èxit escolar de tot l’alumnat, proporcionant recursos que millorin l’eficàcia dels centres educatius i facilitin l’acceleració dels aprenentatges. El que es fa per afavorir la incentivació escolar és:

 • Tallers d’estudi assistit. 
 • SIE (Servei d’Intervenció Educativa). El SIE ofereix un espai de treball fora de l’horari escolar però complementari a l’escola on es busca consolidar aprenentatges i habilitats socials a través del suport escolar i activitats lúdiques.


6. Resposta a les demandes socials. Objectius: prevenir i proporcionar recursos per al tractament d’aspectes socials que tenen una especial incidència en infants i joves. En el seu inici el PEE no va realitzar cap actuació específica en relació a aquest bloc d’actuació.


7. Acompanyament acadèmic-professional. Objectius: promoure la incentivació de la continuïtat dels estudis. Facilitar l’ordenació acadèmic-professional i per a la inserció laboral. El projecte que es du a terme sobre aquest bloc és:

 • Acollida i formació per a joves nouvinguts de 16 a 18 anys.  


8. Espais de trobada i convivència. Objectiu: fomentar activitats de convivència i ús de la llengua catalana entre les famílies. Pel que fa a aquest últim bloc els projectes que hi ha en marxa són dos:

 • Tallers per a les famílies. 
 • Trobada final del taller de danses i cançons tradicionals.

 

Els plans d'entorn

Pla educatiu d'entorn SaltEls plans educatius d’entorn són projectes educatius de ciutat que pretenen donar resposta a les necessitats educatives de l’alumnat. L’objectiu és implicar tots els àmbits que intervenen al territori, des dels centres, la inspecció i els serveis educatius, passant per les entitats i associacions del municipi, les AMPA i l’Ajuntament, amb la finalitat última de millorar la cohesió social, amb l’ús de la llengua catalana com a vehicle d’unió. Els plans d’entorn són instruments per donar una resposta integrada a les necessitats educatives de l’alumnat. Les seves accions han de servir per complementar i reforçar l’acció educativa dels centres docents; per això cal la implicació del conjunt d’agents i col.lectius del territori, de tal manera que dinamitzen i potencien actuacions coordinades entre els centres educatius i el seu entorn.

Cronologia del Pla Educatiu d'Entorn de Salt

El Pla d’Entorn es va iniciar a Salt el 10 de febrer de l’any 2005; en aquell moment encara sense cap conveni signat amb el Departament d’Educació, però amb la clara voluntat d’arribar-hi per ambdues parts. En un principi es varen marcar tres objectius per tal de definir una mica el recorregut d’aquest nou trajecte que s’iniciava des de l’Ajuntament de Salt:

 • Conèixer els recursos existents de què disposava la vila.

 • Recollir les demandes i necessitats dels centres educatius.

 • Actualitzar el llistat d’associacions i entitats del municipi.

Es va començar per fer una diagnosi de necessitats i es va evidenciar que Salt és una població d’acollida en la qual s’està escolaritzant gran quantitat d’alumnat procedent d’altres països i d’altres cultures D’altra banda, es va veure que hi havia molts nens i nenes jugant al carrer, la gran majoria dels quals era d’origen immigrant. Aquestes peculiaritats fan que en aquest municipi la tasca educativa esdevingui especialment difícil i aconseguir la cohesió social de tota la població necessiti uns recursos especials. D’altra banda també es va observar que en els darrers cursos s’havien anat escolaritzant al poble molts alumnes d’incorporació tardana, fet que feia mantenir sempre l'Oficina Municipal d’Escolarització (OME) en “matrícula viva”.
A partir d’aquí, després de tot el procés d’elaboració de dades, de recollida de les necessitats i els interessos de cada centre, d’escoltar les Associacions de mares i pares, etc., es va considerar, des de l’Àrea d’Ensenyament, Cultura i Acció Social de l’Ajuntament, que calia fer una proposta d’actuació que donés resposta a aquesta situació. Aleshores es va proposar fer un programa per tal de dur a terme tot un seguit d’activitats extraescolars motivadores, i que a la vegada tinguessin un cost econòmic que permetessin una alta participació i així, donar una alternativa educativa a tots els alumnes de la vila: naixia el programa “Laos Salt”.

Per altra banda, s’estava impulsant el Pla Local de Formació (que havia nascut prèviament) com un projecte en col•laboració entre el Departament de Benestar i Família de la Generalitat, l’Ajuntament de Salt i la Universitat de Girona per donar resposta, per mitjà de la llengua catalana, a les necessitats d’adquisició de competència lingüística de les persones nouvingudes. D’aquesta manera podem afirmar que aquests dos programes varen constituir el nucli sobre el qual va arrelar després el Pla Educatiu d’Entorn de Salt.

El 16 de març de 2005, l’Ajuntament de Salt i el Departament d’Educació de la Generalitat van signar el Conveni de col•laboració per constituir el Pla Educatiu d’Entorn, amb el consens i la finalitat d’integrar la participació de tots els centres escolars, les AMPA, les entitats i associacions, els professionals del món de l’educació i els agents que participen en la vida educativa, cultural i social de Salt.
Des del Departament d’Ensenyament, concretament els Equips LIC i la Inspecció, es va fer tota la sensibilització i informació als centres educatius, i des de l’Ajuntament es va fer la de les AMPA a través dels tècnics i agents socials que des de diferents nivells i serveis treballen en atenció a les persones i les entitats i associacions de la vila.

El 30 de maig de 2005 es constitueixen les comissions, tant la representativa com l'operativa, amb el propòsit de definir les prioritats i línies de treball del Pla Educatiu d’Entorn de Salt.

 


Recull de premsa de l'època:


"Girona, Salt i Banyoles participen en la prova pilot dels plans d´entorn (17/03/2005)."
"Girona, Salt i Banyoles estan entre els primers 25 municipis catalans que tindran Pla Educatiu d´Entorn, un projecte del Departament d´Educació que té com a objectiu principal la cohesió social en zones on hi ha una elevada presència d’alumnat immigrant. De fet, a les tres poblacions catalanes, la conselleria crea un marc legal que reforça iniciatives que ja estan en marxa o són a punt de començar.
La consellera d´Educació i el conseller en cap de la Generalitat, Marta Cid i Josep Bargalló, van signar ahir els convenis que permetran posar en marxa els plans educatius d’entorn aquest any dintre d’un projecte pilot. Tal com va informar el Departament, la iniciativa s’emmarca en el Pla per la Llengua i la Cohesió Social. En la seva primera experiència, els plans d’entorn formalitzats ahir s’adrecen a 173 centres educatius, 5.350 docents i més de 69.000 alumnes de tot Catalunya, entre els quals hi ha els de Salt, Banyoles i Girona.
Aquests plans neixen amb la voluntat de sumar esforços i optimitzar els recursos i les polítiques destinades a la formació dels infants i els joves. Amb el projecte es vol crear una xarxa estable de suport a la comunitat educativa, en la qual participin els diferents departaments de la Generalitat, els ajuntaments, els centres educatius i tots els agents educadors que envolten l’alumnat.
El director dels serveis territorials d´Educació a Girona, Joaquim Bosch, va explicar que a Girona es posaran en marxa dos plans d’entorn diferents per donar continuïtat a dues iniciatives existents. D’una banda, es reforçarà el Pla Educació i Convivència de Sant Narcís i Santa Eugènia, i, de l’altra, l'integraran accions del sector est de la ciutat. A Banyoles, el projecte donarà un marc legal a la feina ja organitzada que fa la capital del Pla de l’Estany amb Porqueres per treballar l’escolarització d’immigrants i oferir recursos més enllà de l’horari escolar. Finalment, Educació esperarà que es posi en marxa el projecte Laos Salt."
Font P.T.V. / Diari de Girona


 

Un cop signat el conveni, es van valorar aspectes per a la implantació del PEE. Aquests aspectes fan referència a: la xarxa escolar, la xarxa local, el suport institucional i la comissió local.

Pel que fa a la xarxa escolar, calia valorar la seva situació durant el mes de maig de 2005, la difusió del Pla Educatiu d’Entorn als centres i serveis educatius i el grau d’implicació i participació dels diferents agents de la xarxa escolar. Quant a la xarxa local, també s’havia de valorar la situació al mes de maig de 2005 (projectes educatius de ciutat), difusió del Pla Educatiu d’Entorn del municipi i el grau d’implicació i participació dels diferents agents locals. Respecte a la comissió local, es va valorar la seva situació durant el mes de maig i la coordinació de les accions de les diverses administracions, entitats, etc.

La valoració del suport institucional va ser a nivell municipal i interdepartamental. Per últim, es va fer una valoració global del grau d’assoliment dels objectius del PEE.

La Comissió Operativa del PEE de Salt va analitzar i valorar un gran nombre de projectes presentats des de tots els àmbits (CEIP, IES. AMPA, CFA, entitats, etc.) i es van prioritzar els projectes més necessaris atenent al pressupost de què es disposava. No obstant això, es van tenir en compte tots els projectes i/o propostes que van arribar, tant els que s’havien dut a terme com els que no, ja que eren possibles propostes per a actuacions futures.

La Comissió Operativa del Pla Educatiu d’Entorn de Salt es va reunir per primera vegada el 29 de setembre de 2005 per tal d’acordar la priorització de tots els projectes i propostes presentades dintre el PEE. Totes les propostes van ser posteriorment sotmeses a la valoració i anàlisi de la Comissió Representativa Local del PEE.

Resumint, el que es buscava amb la implantació del Plans Educatiu d’Entorn era donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats del món de l’educació, gràcies a la continuïtat de l’acció educativa fora de l’àmbit escolar.

Un Pla Educatiu d’Entorn és una iniciativa de cooperació educativa que vol:

 • Promoure la cohesió social mitjançant l’educació intercultural i l’ús de la llengua catalana en un marc multilingüe. 

 • Crear un sistema de cooperació interdepartamental i amb l’Administració local, obert al món associatiu. 

 • Donar una resposta integrada a partir de la corresponsabilització i la implicació del conjunt d’agents i serveis d’un territori. 

 • Aconseguir l’educació integral de l’alumnat. 

 • Actuar en un àmbit territorial concret d’una manera ordenada i estable. 

 • Dinamitzar i potenciar actuacions coordinades entre els centres educatius i el seu entorn. 

Per tant, com hem pogut comprovar el que es pretenia amb aquest repte educatiu era establir una interacció entre els tres elements que apareixen a la figura, a més d’aconseguir una educació integral per a tot l’alumnat.

La intervenció directa del PEE es basava a donar resposta a totes aquelles necessitats detectades a partir de la primera diagnosi i a partir d’escoltar la comunitat educativa. Aquesta intervenció es va basar en l’existència de 8 Blocs bàsics d’actuació.