Escultura Salt
Catalan English French German Spanish    

Facebook Flickr Facebook You tube You tube

 

             

 

Mida del text:
Cessions o dipòsits a l’Arxiu Municipal de Salt
Descripció
La donació o el dipòsit de qualsevol tipus de documents (textuals, imatges, filmacions, cartells, programes, etc.) i en qualsevol suport, referents a la vila de Salt o a la seva gent, en temps passats o actuals i que reflecteixin aspectes històrics, socials, festius, familiars, etc. Els documents ingressats a l’Arxiu, si no es disposa el contrari, es posen a l’abast dels investigadors i de les persones en general.
Com fer-ho
Contactar amb l’Arxiu municipal per tal de valorar els documents objecte de la donació o dipòsit.
Dirigit
Qualsevol persona a títol individual, o en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda, titular dels documents.
Lloc
  • Telemàticament, per qualsevol dels mitjans acceptats per l’Ajuntament de Salt.

  • Presencialment a l’Arxiu municipal.

  • Mitjançant instància normalitzada presentada en el Registre General de Documents de l’Ajuntament de Salt.

Temps

El termini màxim per resoldre una petició d’ingrés de documentació a l’Arxiu municipal és de 2 mesos.

Període

En qualsevol moment.

Preu

Les donacions no tenen cap contraprestació econòmica.

Documents

Sol·licitud d’acceptació de donació de documents. Model AMS9

Legislació
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques
Llei 20/2015, de 29 de juliol, de modificació de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents
Llei 23/2006, de 7 de juliol, per la que es modifica el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual
Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i gestió de documents
Llei 15/1999, de 13 de desembre,de protecció de dades de caràcter personal
Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català
Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni historic espanyol
Reglament del Servei d'Arxiu Municipal de Salt
Reglament de l'accés, la consulta i la reproducció de la documentació custodiada per l'Arxiu municipal