Escultura Salt
Catalan English French German Spanish    

Facebook Flickr Facebook You tube You tube

 

             

 

Mida del text:
Prèstec de documentació de l’Arxiu Municipal
Descripció
La documentació de l’Arxiu queda exclosa de préstec i, per tant, s’ha de consultar als locals habilitats per a aquesta finalitat, excepte en els casos que la finalitat del préstec sigui per contribuir a la difusió del patrimoni documental, per a exposicions o per a qualsevol altra fórmula de divulgació cultural.
Com fer-ho
Per escrit mitjançant instància normalitzada i amb indicació clara dels documents sol·licitats, del nom del responsable dels trasllats i de la seva custòdia per tot el termini que duri el préstec.
Dirigit
Entitats culturals, museus, fundacions culturals, altres administracions públiques i el propi Ajuntament de Salt.
Lloc
  • Telemàticament, per qualsevol dels mitjans acceptats per l’Ajuntament de Salt.

  • Presencialment a l’Arxiu municipal.

  • Mitjançant instància normalitzada presentada en el Registre General de Documents de l’Ajuntament de Salt.

Temps
El termini màxim per resoldre una petició de préstec de documentació de l’Arxiu municipal és de 2 mesos.
Període
En qualsevol moment.
Preu
L’establert pels preus públics vigents en les Ordenances fiscals municipals.
Documents

Sol·licitud de préstec temporal de documentació per a mostres i exposicions. Model AMS2
Assegurança que cobreixi tots els riscos als quals estarà sotmesa la documentació prestada i per tot el termini que duri el préstec.

Legislació
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques
Llei 20/2015, de 29 de juliol, de modificació de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents
Llei 23/2006, de 7 de juliol, per la que es modifica el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual
Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i gestió de documents
Llei 15/1999, de 13 de desembre,de protecció de dades de caràcter personal
Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català
Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni historic espanyol
Reglament del Servei d'Arxiu Municipal de Salt
Reglament de l'accés, la consulta i la reproducció de la documentació custodiada per l'Arxiu municipal