Escultura Salt
Catalan English French German Spanish    

Facebook Flickr Facebook You tube You tube

 

             

 

Mida del text:
Reproducció de documents i imatges de l'Arxiu Municipal per a ús públic
Descripció
És el dret subjectiu de les persones per a accedir als documents públics, i obtenir-ne còpia o certificat, en els termes i condicions regulats per la legislació vigent.
Exclusions de consulta: les establertes legalment i aquelles establertes per voluntat del dipositant, en el cas de donacions o cessions. 
Com fer-ho
Per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de:
  • La identitat del sol·licitant
  • La informació precisa a la qual es vol tenir accés
  • La forma o el format en què es prefereix tenir accés a la informació
  • Una adreça de contacte, preferentment electrònica, que serveixi per a les comunicacions.

El sol·licitant pot exposar, amb caràcter potestatiu, els motius que justifiquen l’accés.

Dirigit

Qualsevol persona a títol individual, o en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda.

Lloc
  • Telemàticament, per qualsevol dels mitjans acceptats per l’Ajuntament de Salt.

  • Presencialment a l’Arxiu municipal.

  • Mitjançant instància normalitzada presentada en el Registre General de Documents de l’Ajuntament de Salt.

Temps

En el mateix moment o, si no és possible atendre-les per motius de disposició de la documentació, el termini màxim per resoldre una petició de consulta és de 10 dies.

Període

En qualsevol moment.

Preu

L’establert pels preus públics vigents en les Ordenances fiscals municipals.

Documents

Sol·licitud de consulta i/o reproducció de documents. Model AMS1

Sol·licitud de consulta de documentació d’accés restringit. Model AMS5

Legislació
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques
Llei 20/2015, de 29 de juliol, de modificació de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents
Llei 23/2006, de 7 de juliol, per la que es modifica el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual
Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i gestió de documents
Llei 15/1999, de 13 de desembre,de protecció de dades de caràcter personal
Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català
Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni historic espanyol