Escultura Salt
Catalan English French German Spanish    

Facebook Flickr Facebook You tube You tube

 

             

 

Mida del text:
Al·legacions i recursos a denúncies de trànsit/multes

Tràmit amb el qual es fa constar per escrit la disconformitat amb una denúncia o sanció imposada per l’Ajuntament en matèria de trànsit.

 

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona que hagi estat denunciada o a qui s’hagi imposat una sanció: la persona que figura com a infractora o el seu representant legal.

 

Motius d’oposicició
Al·legacions i recurs de reposició
Qualsevol motiu o causa d’oposició que consideri convenient l’interessat contra la denúncia o la sanció imposada (expressa o tàcita).
Recurs extraordinari de revisió

Contra els actes ferms en via administrativa es podrà interposar el recurs extraordinari de revisió davant l’òrgan administratiu que els va dictar que també serà el competent per resoldre’ls, quan concorri alguna de les circumstàncies següents:

  1. Que en dictar-los, s’hagués incorregut en error de fet, que resulti dels documents incorporats a l’expedient.
  2. Que apareguin documents de valor essencial per a la resolució de l’assumpte que, tot i que siguin posteriors, evidenciïn l’error de la resolució recorreguda.
  3. Que en la resolució hi hagin influït essencialment documents o testimonis declarats falsos per sentència ferma, anterior o posterior a aquella resolució.
  4. Que la resolució s’hagués dictat com a conseqüència de prevaricació, suborn, violència, maquinació fraudulenta o alguna altra conducta punible i que s’hagi declarat així en virtut de sentència judicial ferma.
Terminis per a la presentació

Al·legacions: 20 dies naturals des de la notificació de la denúncia.

  • La interposició d’al·legacions per part de l’interessat/da comporta la renúncia a poder efectuar el pagament amb la reducció del 50% sobre l’import de la sanció de la multa.

Recurs reposició: 1 mes des de la notificació de la resolució sancionadora.

  • La interposició del recurs de reposició no suspèn l’execució ni de l’acte impugnat ni de la sanció.

Recurs de revisió:

  • Quan es tracti del motiu a) d’oposició dins dels 4 anys següents a la data de la notificació de la resolució impugnada.
  • En la resta de casos, el termini serà de 3 mesos que es comptaran des del coneixement dels documents o des que la sentència judicial va ser ferma.
Òrgan competent per resoldre
Alcaldia o òrgan competent en qui delegui.
Període
El termini màxim de resolució de l’expedient sancionador és d’un any.
En cas de silenci administratiu, s’entén desestimat.
Canals de tramitació

Ajuntament de Salt

Departament de Multes i Sancions de Xaloc
Pagament de la multa (lloc i terminis)
En el termini dels 20 dies naturals següents a la notificació de la denúncia TINDREU UN 50% DE DESCOMPTE. Efectuar el pagament bonificat comporta no poder interposar al·legacions i en cas de fer-ho es tindran com a no presentades.
Documentació