Escultura Salt
Catalan English French German Spanish    

Facebook Flickr Facebook You tube You tube

Patrimoni natural

Salt vila Universitària

 

EUSES

c/ Francesc Macià, 65, Salt

Tel. 972 4051 30 / Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

 

ERAM

  c/ St. Antoni, 1,(Factorial Cultural Coma Cros), Salt  

Tel. 972 40 22 58 / eram@eram.com

 

 

    UOC

c/ Sant Antoni , 1 (Factoria Cultural Coma Cros), Salt

Tel. 972 40 50 67 / Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

 

UNED

     c/ Sant Antoni, 1 (Factoria Cultural Coma Cros), Salt     

Tel. 972 21 26 00 / Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Comerç de Salt

Informació municipal

 • No es pot iniciar ni desenvolupar cap activitat o servei sense estar en possessió de llicència municipal d’activitat.

 • Els serveis municipals són els encarregats de netejar les voreres i els carrers, però perquè l’establiment tingui una bona imatge és important que estigui net tant a l’interior com a l’exterior (voreres, rètols, façana, aparadors...). Cal adoptar mesures per evitar embrutar el carrer amb les activitats comercials. Si s’embruta, cal netejar-lo i retirar els materials residuals. 

 • No es poden posar mercaderies a la via pública sense autorització municipal expressa.

 • El personal dels establiments de restauració i alimentació ha d’estar en possessió de l’acreditació documental d’haver rebut formació en la manipulació d’aliments.

Principals obligacions

HORARIS COMERCIALS

Horari comercial general:
Els establiments comercials poden obrir de dilluns a dissabte, entre les 7h i les 22h, amb un màxim de 12h diàries i un màxim de 72h setmanals. Els establiments estan obligats a exposar l’horari comercial a la vista dels clients, fins i tot quan estiguin tancats.

Els establiments dedicats essencialment a la prestació de serveis no els és d’aplicació la Llei 8/2004, de 23 de desembre d’horaris comercials.

Establiments exclosos totalment o parcialment de l’horari general:

 • Pastisseria, rebosteria, xurreria, pa i plats preparats; Premsa, flors i plantes; Combustibles i carburants; Farmàcies (normativa específica)
 • Establiments comercials situats en entorns del mercat de marxants durant el mateix horari del mercat. Sempre amb l’autorització expressa de l’ajuntament.
 • Comerços d’alimentació de venda personalitzada o règim d’autoservei, de menys de 150m2 de superfície de venda i que tinguin una oferta orientada exclusivament a productes de compra quotidiana.
 • Botigues de conveniència. Aquelles de menys de 500m i que han d’oferir una variat nombre de productes: llibres, premsa, revistes, productes d’alimentació, discos i vídeos, regals i articles diversos.... estan obligades a obrir un mínim de 18h diàries.
 • Els establiments comercials dedicats essencialment a la venda de productes culturals o de lleure, amb una superfície de venda que no superi els 300 m², els titulars dels quals siguin petites o mitjanes empreses que no pertanyin a grups empresarials.
 • Els establiments dedicats essencialment i de manera habitual a la venda de productes pirotècnics, que poden romandre oberts al públic, a més dels dies feiners, tots els diumenges i festius del mes de juny durant un màxim de dotze hores dins la franja horària compresa entre les 7 h i les 22 h.
 • Per més informació: http://www.gencat.cat/temes/cat/comerc.htm
Horaris de bars, restaurants, discoteques i espectacles públics
Cal adreçar-se a la normativa al respecte que és l'Ordre INT/358/2011, de 19 de desembre. A més dels horaris generals, la llei estableix ampliacions automàtiques en determinades èpoques de l’any. Els alcaldes tenen la competència, dins dels seus termes municipals, d’establir reduccions de l’horari per raons de seguretat i de molèsties pels veïns.


DATES D’OBERTURA O OBLIGACIÓ DE TANCAMENT

Els establiments comercials han de romandre tancats obligatòriament, els dies 1 de gener, 1 de maig, 1 de setembre i 25 de desembre. Els dies 24 i 31 de desembre l’hora màxima de tancament és a les 20h.

La Generalitat de Catalunya, ofereix la possibilitat d’obrir un màxim de diumenges i de festius, que es determinen anualment. Els ajuntaments, però, poden substituir un o dos dels dies festius d’obertura comercial autoritzada per una o dues festes locals.


POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Les empreses, entitats i establiments comercials que desenvolupen llur activitat a Catalunya han d’estar en condicions de poder atendre els seus consumidors i usuaris en qualsevol de les llengües oficials de Catalunya, ja que estan subjectes al deure de disponibilitat lingüística en els termes de que estableixen les lleis.

La senyalització, rètols, marquesines i els cartells d’informació general de caràcter fix i els documents d’oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores dels establiments oberts al públic han d’ésser redactats, almenys, en català, ja siguin a l’aparador, a l’interior o a l’exterior de l’establiment.

Aquesta obligació no inclou les marques, els noms comercials ni els rètols emparats per la legislació de la propietat industrial.

Les ordenances municipals, són les que regulen les característiques i la disposició de la retolació exterior de l’establiment, dels tendals i de les marquesines.


PREUS

Els establiments comercials estan obligats a indicar el preu de les mercaderies que es trobin exposades a la venda, tant a l’aparador com a l’interior del local.

És obligatori que el preu de venda al públic sigui el preu de venda final (amb IVA, taxes i altres despeses) expressat de forma inequívoca, fàcilment identificable i de forma llegible i sempre precedit per les sigles PVP.

Si parlem d’un establiment de venda de productes, el preu de cada producte ha de ser visible amb etiquetes o cartells. Si es tracta de productes per vendre a la menuda, ha de figurar el preu per unitat de mesura (€/kg o €/litre, etc). Per als establiments de serveis, hi ha d’haver un llistat de tots els serveis a la vista dels usuaris. Queden dispensats d’aquesta obligació, per raons de seguretat, els productes o mercaderies autoritzats i els de preu molt elevat com són joieria o pelleteria.

Els establiments comercials i de serveis estan també obligats a admetre diners en curs legal i a tenir canvi. Igualment amb altres mitjans de pagament (targeta de crèdit, etc), en el cas de que ho tinguin anunciat.


VENDES ESPECIALS

Rebaixes
S’entén per rebaixes la venda a un preu inferior a l’habitual, d’aquells articles que s’ofereixen en un establiment. No està permesa la venda de productes o articles deteriorats o expressament adquirits per vendre durant l’època de rebaixes. Per tant les mercaderies que es venguin a preus rebaixats han d’haver estat a la venda anteriorment a l’inici de les rebaixes.

La Generalitat de Catalunya permet dos períodes de temporada de rebaixes:
 • Hivern: des del 7 de gener fins al 6 de març. 
 • Estiu: des del 1 de juliol fins al 31 d’agost.
L’establiment, dins aquestes dates, és lliure d’oferir rebaixes entre un mínim d’una setmana o el dos mesos sencers.

Saldos
Els saldos són aquells productes defectuosos, deteriorats, desaparellats o obsolets, que degut a la pèrdua de valor de mercat, es posen a la venda. Han d’haver estat inclosos en l’estoc durant un període no inferior a 6 mesos i estar identificats i diferenciats com a saldos.

L’establiment està obligat a comunicar la venda a l’OGE Oficina de Gestió Empresarial de la Generalitat de Catalunya, amb una antel.lació mínima de 7 dies.

Liquidacions
És la venda de caràcter excepcional i amb finalitat extintiva de determinades existències de productes o que es produeix a causa de: canvi o modificació de l’orientació del negoci, canvi de local o realització d’obres de gran abast per l’establiment o supòsit de força major. La durada màxima d’aquest període de liquidació és de 3 mesos, llevat que sigui per cessament total de l’activitat, on es permet allargar-lo fins a l’any.

Per a aquest tipus de venda, cal que es comuniqui per escrit a la direcció General de Comerç de la Generalitat i una còpia d’aquesta sol•licitud ha d’estar disponible a l’establiment.

Promocions
Es consideren vendes en promoció o en oferta aquelles que es realitzen per preu inferior o en condicions més favorables que les habituals, per tal de potenciar la venda de certs productes o el desenvolupament d'un o diversos comerços o establiments.

Els articles a vendre com productes en promoció podran ser adquirits amb aquest exclusiu fi, no podran estar deteriorats, ni tampoc ser de pitjor qualitat que els mateixos productes que hagin de ser objecte d’una futura oferta ordinària a preu normal.


ETIQUETATGE

Les normatives són variades i vénen regulades per l’administració europea, estatal i autonòmica. Per a més informació consulteu: www.consum.cat

Només es poden posar a la venda productes etiquetats amb totes les dades obligatòries. Les dades de l’etiquetatge, l’embalatge i les instruccions d’ús dels productes que es distribueixen a Catalunya poden figurar en català, en castellà o en qualsevol llengua de la Unió Europea.


FACTURA O TIQUET DE COMPRA

El tiquet de compra, que cal lliurar-lo obligatòriament, ha d’incloure: concepte, import total amb impostos desglossats, la identificació de l’empresa amb el NIF, i també una factura, quan així ho demani la persona usuària o consumidora.


FULLS DE RECLAMACIÓ

Els establiments comercials i de serveis estan obligats a tenir a disposició de la seva clientela els fulls oficials de reclamació i anunciar-ne l’existència de forma visible amb el rètol oficial de la Generalitat de Catalunya. La legislació vigent preveu que tant la manca de cartell anunciador i/o fulls com la negativa a facilitar-los, constitueixen una infracció i poden produir l’obertura d’un expedient sancionador.

Els fulls de reclamació han d’estar disponibles en versió catalana, castellana i anglesa. Es poden obtenir a través del web www.consum.cat o demanar-ne a la confederació de Comerç de Catalunya o a l’associació de comerciants que pugui pertànyer.

Normativa aplicable

 • La Llei de prevenció de riscos laborals, 31/1995 de 8 de novembre, obliga l’empresari del petit comerç a garantir la seguretat i salut dels treballadors al seu servei en tits els aspectes relacionats amb el treball.

 • La llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) té com objectiu garantir i protegir les dades personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques, i especialment la seva intimitat i privadesa personal i familiar. Un establiment comercial o una empresa, serà la responsable dels fitxers que continguin dades relatives als seus empleats, clients i proveïdors. Per tant, haurà de complir escrupolosament amb lo disposat en la LOPD 

 

 • Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del comerç minorista; Llei 47/2002, de reforma de la Llei 7/1996, de 15 de gener
 • Llei 1/2010, de 1 de març, de reforma de la Llei 7/1996
 • Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de defensa dels consumidors i usuaris
 • Llei 3/1993, de 5 de març, de l’Estatut del consumidor 
 • Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística
 • Decret legislatiu 1/1993, sobre comerç interior
 • Decret 150/1996, de 30 d’abril, pel qual s’estableixen els períodes de rebaixes
 • Llei 8/2004, de 23 de desembre, d’horaris comercials.
 • Decret 73/2002, de 19 de febrer, pel qual es regula la indicació dels preus oferts als consumidors i usuaris
 • Decret 70/2003, de 4 de març, que regula els fulls de reclamació i denúncia als establiments comercials i en l’activitat de la prestació de serveis

 

Exempcions i bonificacions per incentivar el comerç

L’ajuntament de Salt, disposa en la seva Ordenança Fiscal núm. 15, sobre la taxa per la prestació dels serveis de prevenció i control ambiental de les activitats i instal·lacions, dels espectacles públics, activitats recreatives i activitats innòcues, les exempcions i bonificacions següents:

 • Gaudiran d’exempció de la taxa les activitats i instal•lacions de docència de matèries artístiques (musicals, escèniques i plàstiques) de les entitats sense ànim de lucre. Article 9.

 • Podran gaudir d’una bonificació del 95% de la taxa els establiments, ubicats en zones amb usos dominats residencials, que disposin de certificat o premi de qualitat atorgat per l’ajuntament, o informe tècnic que justifiqui que l’establiment ha millorat la seva imatge urbana o comercial. Article 10.

 

Mercats

Mercat municipal cobert:
Salt disposa d'un Mercat Municipal modern i funcional, amb aparcament propi i supermercat. Podeu contactar-hi mitjançant la seva pàgina web. També hi ha dos mercats setmanals a l'aire lliure els dimecres i els divendres. Hi trobareu una oferta variada i de qualitat en alimentació i fins i tot una màquina dispensadora de llet fresca.
Mercat de marxants:
Salt té dos mercats de periodicitat setmanal. Un es fa els dimecres al passeig Ciutat de Girona i l'altre els divendres a la rambla Massana. Tots dos ofereixen als clients una gran varietat de productes, que van de l'alimentació, al vestit passant pel parament de la llar.

Allotjaments

 

 

 

Can Bo de Pau (HG-002442)

Bed & Breakfast

     Placeta Juli Garreta 1, Salt 

Telf: 972.23.85.48 / Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

      La Filadora (HUTG-000213)

       Carrer Sant Joan 16, Salt

    Telf: 972101127/ Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

 

     Express By Holiday Inn (HG-002380)

   Camí dels Carlins, 10, Salt

    Telf. Reservas: 902.886.895

 

Hotel Sidorme (HG-002388)

Carrer Miquel Martí i Pol 11, Salt

Telf: 972.43.94.87/

Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Fires
 • Fira de la Flor i el Planter.
 • Fira Tèxtil.
 • Fira Internacional del Cistell.
 • Fira Mercat de Nadal.
 • Food Truck Market & Co.