Escultura Salt
Catalan English French German Spanish    

Facebook Flickr Facebook You tube You tube

Patrimoni natural

Ple de govern

Ple
El Ple és l'òrgan de màxima representació política dels ciutadans i les ciutadanes en el govern municipal. Ha d'existir necessàriament en l'Ajuntament i està integrat per l'alcalde o alcaldessa i tots els regidors i les regidores, que a Salt són 21.

El Ple és convocat i presidit per l'alcalde, les sessions se celebraran a la casa de la vila, llevat de raons extraordinàries, i tindran lloc amb una periodicitat mensual.

El Ple té, entre d'altres, les atribucions següents:
 • El control i la fiscalització dels òrgans de govern.
 • L'aprovació i modificació de les ordenances i els reglaments municipals.
 • La delimitació i alteració del terme municipal, el canvi de denominació, l'adopció o modificació de la bandera o escut.
 • L'aprovació dels pressupostos.
 • El control i la fiscalització dels òrgans de govern.

Actes dels plens

Actes de ple amb intervencions

El ple en streaming:

 

Ple de govern (old)

Ple
El Ple és l'òrgan de màxima representació política dels ciutadans i les ciutadanes en el govern municipal. Ha d'existir necessàriament en l'Ajuntament i està integrat per l'alcalde o alcaldessa i tots els regidors i les regidores, que a Salt són 21.

El Ple és convocat i presidit per l'alcalde, les sessions se celebraran a la casa de la vila, llevat de raons extraordinàries, i tindran lloc amb una periodicitat mensual.

El Ple té, entre d'altres, les atribucions següents:
 • El control i la fiscalització dels òrgans de govern.
 • L'aprovació i modificació de les ordenances i els reglaments municipals.
 • La delimitació i alteració del terme municipal, el canvi de denominació, l'adopció o modificació de la bandera o escut.
 • L'aprovació dels pressupostos.
 • El control i la fiscalització dels òrgans de govern.

Actes dels plens

Actes de ple amb intervencions

El ple en streaming:

Junta de govern

Junta de govern
La Junta de Govern Local és l'òrgan que, sota la presidència de l'alcalde, col·labora de forma col·legiada en la funció de direcció política que a ell li correspon i exerceix funcions executives i administratives. És l'alcalde qui lliurement nomena o separa els membres de la Junta de Govern Local, el nombre dels quals no pot superar un terç del nombre legal de membres del Ple, a més de l'alcalde.

L'alcalde pot nomenar com a membres de la Junta persones que no siguin regidors, sempre que el seu nombre no superi un terç dels seus membres, exclòs l'alcalde.

Les sessions de la Junta de Govern Local se celebraran ordinàriament cada setmana i les seves deliberacions són secretes.

La Junta de Govern Local té, entre d'altres, les atribucions següents:
 • L'aprovació dels projectes d'ordenances i dels reglaments.
 • L'aprovació del projecte de pressupost.
 • La concessió de qualsevol tipus de llicència, excepte que la legislació sectorial l'atribueixi a un altre òrgan.
 • El desenvolupament de la gestió econòmica, autoritzar i disposar despeses en matèria de la seva competència, disposar despeses prèviament autoritzades pel Ple i la gestió del personal.
 • Aprovar la relació de llocs de treball, les retribucions, l'oferta pública, les bases de convocatòria de selecció de llocs de treball, el règim disciplinari i la separació del servei dels funcionaris municipals i d'altres treballadors.
 

 

Estructura i organització

Regidories Ple Junta de govern Àrees

Junta de govern (old)

Junta de govern
La Junta de Govern Local és l'òrgan que, sota la presidència de l'alcalde, col·labora de forma col·legiada en la funció de direcció política que a ell li correspon i exerceix funcions executives i administratives. És l'alcalde qui lliurement nomena o separa els membres de la Junta de Govern Local, el nombre dels quals no pot superar un terç del nombre legal de membres del Ple, a més de l'alcalde.

L'alcalde pot nomenar com a membres de la Junta persones que no siguin regidors, sempre que el seu nombre no superi un terç dels seus membres, exclòs l'alcalde.

Les sessions de la Junta de Govern Local se celebraran ordinàriament cada setmana i les seves deliberacions són secretes.

La Junta de Govern Local té, entre d'altres, les atribucions següents:
 • L'aprovació dels projectes d'ordenances i dels reglaments.
 • L'aprovació del projecte de pressupost.
 • La concessió de qualsevol tipus de llicència, excepte que la legislació sectorial l'atribueixi a un altre òrgan.
 • El desenvolupament de la gestió econòmica, autoritzar i disposar despeses en matèria de la seva competència, disposar despeses prèviament autoritzades pel Ple i la gestió del personal.
 • Aprovar la relació de llocs de treball, les retribucions, l'oferta pública, les bases de convocatòria de selecció de llocs de treball, el règim disciplinari i la separació del servei dels funcionaris municipals i d'altres treballadors.
Membres:

Subcategories