Escultura Salt
Catalan English French German Spanish    

Facebook Flickr Facebook You tube You tube

Patrimoni natural

Sol•licitud de permís per ocupar part d'un carrer per descarregar material d'obres, instal·lar grues, realitzar una mudança i altres.
Descripció:
Sol·licitud de permís per ocupar part d'un carrer per descarregar material d'obres, instal·lar grues, realitzar una mudança i altres.

Cal fer aquest tràmit amb temps suficient (mínim 48 hores) per advertir els usuaris de la via pública. Si l’ocupació ho requereix, s’hauran de col•locar en els llocs sol·licitats els senyals mòbils de prohibit estacionar, amb una anterioritat de 72 hores (3 dies)

La persona sol·licitant, haurà de disposar dels mitjans humans i materials necessaris per portar a terme la ocupació autoritzada
Qui ho pot demanar?
El/la responsable de l'activitat que s'ha de realitzar i que motiva la petició
Atenció: un cop atorgat el permís, la persona titular està obligat a:
1. senyalitzar l'ocupació del vial prèviament amb els elements necessaris
2. retirar la senyalització un cop acabada l'activitat que ha motivat la sol·licitud
Quin cost té?
El que estableixen les Ordenances Fiscals vigents.
Taxa d’ocupació via pública, en funció de l’ocupació sol•licitada, dels metres ocupats i dels dies i hores demanats.
Com i on es pot presentar?
A la Policia Local de Salt, C. Pla de Salt, 2, de 9 a 14 hores, tel. 972 249 191 –ext.2277
Quins documents s'han de portar?
S'ha de presentar una sol·licitud (veure model annex), que ha de contenir:
1. Identificació de la persona sol•licitant, amb indicació de les dades fiscals
2. Descripció detallada de l'activitat que motiva la sol·licitud (Si es tracta d'obres cal presentar la llicència d'obres o bé la comunicació prèvia degudament registrada)
3. Nom del carrer o tram de carrer que es vol ocupar
4. Números del carrer davant dels quals es realitzarà l'ocupació
5. Espai a ocupar en metres lineals
6. Carrils de circulació afectats 7. Dia i hora d'inici i fi
8. Mesures preventives que el sol·licitant proposa habilitar. (Si ja hi ha un projecte anterior, només cal fer esment de la referència)
Quina documentació es lliura?
- Autoliquidació de la taxa (rebut)
- Permís d'ocupació
Se li atorga immediatament si compleix els requisits sol·licitats, a les oficines de la Policia Local
Instància
Descàrrega del model de sol·licitud
 
Protocol d’actuació en cas de detectar un animal abandonat

En el cas d’observar un gos o gat abandonat a la via pública, poseu-vos en contacte amb l’ajuntament (àrea de salut) o la Policia local, els quals activaran el protocol de captura i retirada.

En el cas de trobar un animal perdut o possiblement abandonat a la via pública que hagueu acollit o capturat, igualment poseu-vos en contacte amb l’ajuntament o la Policia Local, que us indicaran on es troba  l’espai municipal per acollir els gossos i gats trobats al municipi.  

Allà us esperarà un agent de la policia local que obrirà l’espai esmentat on l’animal quedarà acollit fins a la seva retirada. 

A partir d’aquest moment s’activarà el protocol de retirada.  

Telèfon Policia Local: 972 24 91 92

Telèfon ajuntament: 972 24 91 91

Informe municipal de disponibilitat i adequació d’habitatge

Informe municipal de disponibilitat i adequació d’habitatge
Descripció:
Informe que emet l'Ajuntament, a petició de part, de les condicions de l'habitatge presentat. A sol·licitud del ciutadà, i prèvia inspecció de l'habitatge presentat, s'emet un informe signat per l'Alcaldia de l'adequació o no de l'habitatge presentat per poder : - Reagrupar familiars - Obtenir el permís de residència - Convidar familiars per passar uns dies amb ells.
Com fer-ho:
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA: - Sol·licitud signada i degudament complimentada (relació de persones que es pretén reagrupar amb expressió de l'edat dels menors per a temes d'escolarització). - Permís de residència o passaport original i en vigor. I fotocòpia per compulsar. - Document original que acrediti la possessió de l'habitatge (escriptures de propietat o contracte de lloguer). I fotocopia per compulsar. CANALS DE TRAMITACIÓ: - Per correu ordinari -carta certificada- - Presencialment al Servei d'Atenció al Ciutadà - Per Internet: cal que disposeu de signatura electrònica.
Dirigit:
Els posseïdors d'un habitatge (propietari o titular d'un contracte de lloguer): - Que consti empadronat a l'habitatge - Que no superin un nombre determinat de persones que visquin a l'habitatge (sumant-hi les que es pretén reagrupar) - Haver pagat les taxes aplicables - Si l'habitatge és de dos o més titulars, caldrà que formulin i presentin document de consentiment i renúncia dels propietaris no interessats en el tràmit.
Lloc:
Ajuntament de Salt
Temps:
Reunint totes les condicions, actualment el tràmit pot resoldre's entre 15 dies i 1 mes.
Període:
En qualsevol moment.
Preu:
70.50€ , Segons fixi l'ordenança vigent en el moment de la sol·licitud.
Observacions:
Tràmits de l'Ajuntament de Salt
Documentació:
Model d'instància per la sol·licitud d'informe municipal de disponibilitat d'habitatge per obtenció NIE Reial Decret 2393/2004, de 30 de desembre Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener

Fraccionament o ajornament del pagament de tributs (delegat a XALOC)

Fraccionament o ajornament del pagament de tributs (delegat a XALOC)
Descripció:
Fraccionament o Ajornament del pagament de tributs gestionsts per l'Ajuntament de Salt. Es pot demanar per dificultat jutificada de pagar de cop un deute pendent.
Com fer-ho:
Documentació necessària : - causes que motiven l'ajornament o fraccionament - justificar l'existència de dificultats econòmiques i en el seu cas informe de serveis socials , terminis i condicions de pagament segons disposicions de l'Ordenança fiscal de l'Ajuntament, així com garantia que s'ofereix solament en deutes superiors a 3.501 Euros ( compromís d'aval bancàri , o embargament preventiu de finca) - ordre de domiciliació bancària per carregar les quotes els dies 10 de cada mes aprox.
Dirigit:
l'interessat o qualsevol persona autoritzada
Període:
En període voluntari abans de finalitzar el termini de pagament.
Preu:
meritarà els interessos de demora corresponents segons normativa legal vigent.
Web:
Sol·licitud de fraccionament/ajornament de deutes pendents en voluntària (-1.200 euros) Sol·licitud de fraccionament/ajornament de deutes pendents en voluntària (+1.200 euros) Tràmit on-line

Sol·licitud d'informació de deutes Pendents

Sol·licitud d'informació de deutes pendents
Descripció:
Document acreditatiu dels deutes pendents envers l'Ajuntament de Salt que no hagin estat traspassats a "XALOC"
Com fer-ho:
Canals de tramitació . Per Internet, per telef. Fax, correu, prèvia identificació, i presencialment a les oficines municipals
Dirigit:
l'interessat o qualsevol persona autoritzada
Temps:
normalment és immediat
Preu:
Gratuït