Escultura Salt
Catalan Spanish    

Facebook Facebook youtube Instagram
Mida del text:
Regidories
Les tinentes i els tinents d'alcalde són nomenats per l'alcalde d'entre els regidors que formen part de la Junta de Govern Local i són els encarregats de substituir-lo, per ordre del seu nomenament, en els casos de vacant, absència o malaltia.

Es perd la condició de Tinent d'Alcalde per renúncia expressa, per cessament disposat per l'Alcalde o per pèrdua de la condició de Regidor o de membre de la Junta de Govern Local.

És funció dels regidors delegats i regidores delegades gestionar i prendre les decisions corresponents en l'àmbit de la delegació.

Els regidors delegats poden rebre la totalitat de potestats que corresponen a l'alcalde en una matèria determinada, a més de la facultat d'emetre actes administratius que afectin terceres persones.

Es perd la condició de regidor delegat per renúncia expressa, per revocació disposada per l'alcalde o per pèrdua de la condició de regidor o de membre de la Junta de Govern Local. Tant les delegacions com el seu cessament hauran d'ésser comunicats per l'alcalde en la primera sessió ordinària del Ple municipal, perquè en tinguin coneixement.