Escultura Salt
Catalan English French German Spanish    

Facebook Flickr Facebook You tube You tube

 

             

 

Mida del text:
Planejament general en tràmit

Modificació del Pla General d’Ordenació Urbana núm. 2/2016 – Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana 2/16 del Parc del Ter - Hortes i Deveses de Salt. Aprovada inicialment per acord de Ple de data 19 de desembre de 2016.

Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació Urbana núm. 1/2017 – Adequació a la regulació sectorial d'equipaments comercials al sector Pla de Salt. Aprovada inicialment per acord de Ple de data 27 de febrer de 2017.

Plànol

Memòria i normativa

PLANEJAMENT DERIVAT EN TRÀMIT

MODIFICACIÓ del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic i elements d’interès històric del municipi de Salt. Aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local de data 21/12/16.

  
Anunci BOP, document comprensiu, memòria i plànols

MODIFICACIÓ DEL "Pla Especial del Parc del Ter - Hortes i Deveses de Salt”. Aprovat inicialment per acord de Junta de Govern Local de data 21/12/16

 

Modificació Puntual nº 3 del Pla Especial - Zona Residencial 2A del SECTOR A del PLA DE SALT. Aprovada inicialment per acord de la Junta de Govern Local en data 3 de març de 2017.

 Memòria, normativa i plànols