Escultura Salt
Catalan English French German Spanish    

Facebook Flickr Facebook You tube You tube

Articles

Sol·licitud de Llicències d'obres menors

Mida del text:
Sol.licitud de Llicències d'obres menors
Descripció:
Sol.licitud per permís de llicències d'obres menors.
Com fer-ho:
Documentació necessària per tramitar llicències d'obres menors: - Sol.licitud signada per promotor. - Memòria explicativa o projecte de les obres (si és el cas). - Emplaçament de les obres. - Pressupost - Autoliquidació de taxes i impostos corresponents. PRESENCIALMENT: Adreçant-se al Servei d'Atenció al Ciutadà. Horari. Si es fa mitjançant representació: A la instància de sol.licitud corresponent, cal posar-hi el nom de la persona que actua com a representant i després el titular. - Per correu: Ajuntament de Salt Plaça del President Lluís Companys, 1 17190 Salt (El SERVEI d'ATENCIÓ al CIUTADÀ segellarà una còpia)
Dirigit:
L'interessat: Empresa o ciutadà / ciutadana, en nom propi o mitjançant representant degudament autoritzat.
Lloc:
Ajuntament de Salt
Temps:
Per obres menors és 1 mes aproximadament.
Període:
En qualsevol moment.
Observacions:
El preu, en quant a l'Impost sobre construccions, instal.lacions i obres ve regulat per l'ordenança fiscal nº 3 i en quant a les taxes a l'ordenança fiscal nº 14.
Web:
Models d'instància per permisos d'obres normalitzats Ordenances fiscals